Forretningsbetingelser

Almindelige betingelser ved tilmelding​

1. Tilmelding

1.1 Ved at tilmelde sig TimeData accepterer brugeren disse betingelser. Brugeren opfordres til at gennemlæse betingelserne.

1.2 TimeData har ret til når som helst at ændre anvendelsesvilkårene uden at give brugerne individuel meddelelse herom. Fortsat anvendelse af hjemmesiden betragtes som en accept af disse ændringer. TimeData kan også beslutte at begrænse visse funktioner eller begrænse enkelte brugeres adgang til programmellet uden varsel eller ansvar.

2. Brugsrettighed

2.1 Brug af oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed ved tilmelding, er underlagt disse betingelser. Specielt aftalte licensbetingelser har forrang frem for disse betingelser.

2.2 TimeData giver brugeren en ikke-eksklusiv ret til at gøre brug af oplysninger, software og dokumentation ved tilmelding i henhold til TimeDatas formål.

2.3 I medfør af brugsrettigheden kan brugeren stille software til rådighed for slutbrugere. Brugsrettigheden omfatter ikke anden kommerciel brug af software, herunder salg af underlicenser til produktet.

2.4 Brugsrettigheden medfører ikke adgang til kildekoder.

2.5 Der må ikke ændres, foretages reverse engineering, dekompilering, eller foretages andre tiltag for at få adgang til programmets kildekode.

2.6 Brugsrettigheden gælder for 12 måneder ad gangen og træder i kraft fra tidspunktet for betaling.

3. Betaling

3.1 Betaling for adgang til programmellet foretages på grundlag af fremsendt faktura fra Easy-Posting APS (CVR-nr. 35 40 60 85) påført betalingsbetingelser og oplysning om bankkontonummer hvortil betaling kan foretages, og herefter hver 12. måned.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 TimeDatas form og indhold er beskyttet af lovgivning om ophavsrettigheder, varemærker og andre retsregler, og må ikke anvendes uden samtykke fra TimeData. Brugeren må ikke fjerne mærker og ophavsretsanmærkninger hverken fra oplysninger, software eller dokumentation eller fra kopier af disse.

4.2 Bortset fra de i betingelserne udtrykkeligt indrømmede brugsrettigheder har brugeren ingen yderligere rettigheder til hjemmesidens indhold, herunder immaterielle ejendomsrettigheder.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 TimeData påtager sig ikke ansvar for eventuelle mangler i forbindelse med oplysninger, software og dokumentation, specielt med hensyn til disses korrekthed, fejlfrihed, frihed for tredjemands rettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed.

5.2 TimeData er i øvrigt fritaget for ethvert ansvar, herunder for følgeskader, medmindre et sådant følger ufravigeligt af gældende lovgivning.

5.3 TimeData bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for virus. TimeData kan dog ikke give nogen garanti herfor. Før download af oplysninger, software og dokumentation er brugeren forpligtet til at sørge for passende sikkerhedsforanstaltninger og scanning for virus, dels for at beskytte sig selv og dels for at forhindre virus på hjemmesiden.

6. Brugerforpligtelser

6.1 Ved benyttelse af hjemmesiden må brugeren ikke:

krænke industrielle eller kommercielle rettigheder eller ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, eller overføre indhold med virus, eller andre former for programmering, som kan beskadige softwaren,

6.2 Ved tilmelding skal der angives nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger. Hvis dette undlades, betragtes det som et brud på disse anvendelsesvilkår, hvilket kan resultere i, at medlemskabet lukkes uden varsel.

6.3. TimeData kan når som helst lukke medlemskabet, herunder hvis brugeren misligholder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7. Behandling og beskyttelse af personlige data

7.1 TimeDatas politik for beskyttelse af persondata kan ses dels ved klik på ”Disclaimer” i programmet og dels i afsnit 10 GDPR nednefor. Ved accept af disse betingelser accepteres også TimeDatas persondatapolitik.

8. Tillægsaftaler, værneting og lovvalg

8.1 Tillægsaftaler til disse brugerbetingelser skal indgås skriftligt.

8.2 Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres ved Retten i Hillerød som rette værneting. Uanset ovenstående kan TimeData dog altid vælge at sagsøge bruger ved brugerens hjemting.

9. Kompetence

9.1 TimeData er ansvarlig for og vedligeholder de enkelte sider på hjemmesiden. Siderne tager hensyn til kravene i Danmark. TimeData har intet ansvar for, at oplysninger, software og/eller dokumentation på hjemmesiden også kan indhentes eller downloades fra steder uden for Danmark.

9.2 Spørgsmål til disse anvendelsesvilkår kan rettes til Easy-Posting APS, mail@Easy-Posting.com eller info@timedata.dk.

10. GDPR

10. Hvilken slags persondata indsamler vi?

10.1 Vi indsamler følgende

  • Virksomhedsnavn
  • Navn og adresse
  • E-mailadresse

10.2 Vi indsamler disse persondata, når du tilmelder dig tjenesten. Endvidere indsamler vi oplysninger ved hjælp af cookies på websitet. Se vores cookiepolitik (nederst) for yderligere oplysninger.

11. Til hvilket formål anvender vi dine persondata?

11.1 Vi bruger dine persondata til at behandle dit abonnement på tjenesterne, håndtere klager, yde support, sende nyhedsbreve til dig og til at kontakte dig på din anmodning. Vi bruger også dine persondata til at besvare forespørgsler og forbedre indholdet på websitet og tjenesterne. Oplysningerne kan også anvendes til statistikker om websitets og tjenesternes brugere.

12. Vi behandler kun relevante persondata

12.1 Vi behandler kun persondata om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for den type data, der er relevante for os. Det samme gælder mængden af persondata, vi behandler – vi behandler ikke flere persondata, end hvad der er nødvendigt for det specifikke formål.

13. Vi behandler kun de nødvendige persondata

13.1 Vi indsamler, behandler og gemmer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål i pkt. 9.1. Endvidere kan det afgøres ved lov, hvilke data vi er påkrævet at indsamle og gemme til vores funktion. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

13.2 Vi vil gerne sikre, at vi alene behandler de persondata, som er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor indsamler vores it-systemer udelukkende de nødvendige persondata. Det sikres også automatisk, at behandlingsniveauet ikke er unødvendigt højt, og at opbevaringstiden ikke er for omfattende.

13.3 For at beskytte dig mod uautoriserede personers adgang til dine persondata anvender vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at dine data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Der er også indlagt beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til dine persondata.

14. Vi opdaterer persondata om dig

14.1 Vi bekræfter, at de persondata, vi behandler, er rigtige, og vi sørger for løbende at opdatere dine persondata. Idet tjenesten afhænger af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at meddele os relevante ændringer i dine persondata, så vi kan ændre vores fortegnelse i overensstemmelse dermed. Du kan bruge ovenstående kontaktoplysninger til at meddele os om eventuelle ændringer.

15. Hvor længe beholder vi dine persondata?

15.1 Vi gemmer dine persondata så længe, du abonnerer på tjenesterne, eller så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sletter dine persondata efter din anmodning, eller senest et år efter opsigelsen af dit abonnement på tjenesterne, medmindre vi er påkrævet at beholde persondataene i en længere periode i overensstemmelse med lovkrav.

16. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

16.1 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de ovenfor beskrevne formål, medmindre vi har retsgrundlag til at indsamle dem. Såfremt vi indsamler dine persondata på et sådant retsgrundlag, oplyser vi dig om dette grundlag samt vores legitime interesse i behandlingen af dine persondata.

16.2 Dit samtykke er frivilligt og kan til hver en tid tilbagetrækkes ved at kontakte os. Du bedes kontakte os på følgende adresse, hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller har spørgsmål vedrørende ovenstående: mail@easy-posting.com.

16.3 Hvis vi ønsker at behandle dine persondata til andre formål, vil vi oplyse dig derom og indhente dit samtykke, inden vi påbegynder behandlingen af dine persondata. Såfremt vi har andet juridisk grundlag til at behandle dine persondata end dit samtykke, vil vi informere dig i overensstemmelse dermed.

17. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

17.1 I visse tilfælde giver vi dine persondata videre til andre. Videregivelsen af persondata finder sted i det omfang og til dem, det er nødvendigt at videregive dem til for at kunne levere tjenesten til dig – og udelukkende med dit forudgående samtykke.

17.2 Dine persondata kan videregives til: (i) leverandører og udbydere, som vi samarbejder med for at underbygge vores virksomhed (f.eks. leverandører/udbydere af tjenester, teknisk support, leveringsservice og pengeinstitutter), eller (ii) i forbindelse med salg, overdragelser eller anden almindelig overførsel af websitets indhold, eller (iii) såfremt det kræves ved lov, kendelse eller gældende lovgivning.

17.3 Efterhånden som vores virksomhed vokser, kan vi sælge og købe virksomheder eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeoplysninger generelt et af de mest attraktive forretningsaktiver. Persondata, som er indsamlet under henvisning til nærværende privatlivspolitik, vil i så fald blive videregivet til den køber, der køber vores virksomhed eller aktiver eller til virksomheder, som vi måtte købe. Vi indhenter dit personlige samtykke, inden vi videregiver dine persondata til et tredjeland (uden for EU/EØS). Såfremt vi videregiver dine persondata til et tredjeland, sørger vi for, at niveauet for deres databeskyttelse opfylder de krav, vi har angivet i nærværende politik i henhold til gældende ret. Vi stiller krav vedrørende blandt andet databehandling, informationssikkerhed og opfyldelse af dine rettigheder, som er angivet i nærværende privatlivspolitik.

17.4 Såfremt vi overfører dine persondata til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og oplyser dig om, hvordan dine data vil blive anvendt. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan frabede dig markedsføringshenvendelser i CPR-registret.

17.5 Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtede til at videresende dine persondata, for eksempel som del af en indberetning til en myndighed.

17.6 Vi kan bruge underdatabehandlere til at levere vores tjeneste, og vi kan oplyse vor aktuelle underdatabehandler er: DanDomain A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg.

18. Datasikkerhed – hvilke foranstaltninger træffer vi?

18.1 Vi træffer forebyggende foranstaltninger af en teknisk og organisatorisk karakter for at beskytte dine persondata mod manipulation, tab, tilintetgørelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores forebyggende foranstaltninger revideres regelmæssigt, så vi kan opfylde de lovgivningsmæssige krav til et egnet datasikkerhedssystem.

18.2 Vi kan dog ikke garantere, at dataene er fuldstændigt beskyttede mod personer, som vil og lykkes med at bryde igennem vores sikkerhedsforanstaltninger og får adgang til at videregive oplysninger på internettet, f.eks. via e-mail.

18.3 I tilfælde af et brud på sikkerheden, som medfører høje risici for diskriminering, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller en anden væsentlig gene, underretter vi dig omgående om sikkerhedsbruddet.

19. Adgang – du har ret til at få adgang til dine persondata

19.1 Du har ret til at vide, hvilke persondata om dig, vi behandler, hvor de stammer fra, og til hvilket formål vi bruger dem. Vi fortæller dig, hvor længe vi gemmer dem, og hvem der modtager dem.

19.2 På din anmodning oplyser vi, hvilke data om dig, vi behandler. Adgang kan dog begrænses for at beskytte andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os på e-mail.

20. Rettelse eller sletning – du har ret til at få urigtige persondata rettet eller slettet

20.1 Hvis du mener, at de persondata om dig, som vi behandler, er urigtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan kontakte os og oplyse os om fejlen og om, hvordan de kan rettes.

20.2 I nogle tilfælde er vi forpligtede til at slette dine persondata. Dette gælder for eksempel, hvis du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, til hvilket vi har indhentet dem, vil du måske have dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.

20.3 Hvis du indsender en anmodning pr. e-mail om at få dine persondata rettet eller slettet, undersøger vi, hvorvidt betingelserne er opfyldt, og er dette tilfældet, retter eller sletter vi dem så hurtigt som muligt.

21. Klager – du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata

21.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata. Du kan gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse pr. e-mail mail@easy-posting.com . Hvis din indsigelse er berettiget, standser vi med at behandle dine persondata.

22. Dataportabilitet – du har ret til få dine persondata tilbage

22.1 Du har ret til at få de persondata, du har stillet til rådighed for os samt dem, som vi har indsamlet fra en tredjepart på baggrund af dit samtykke, tilbage. Såfremt vi behandler data om dig som en del af en kontrakt, hvor du er en part, har du ret til også at modtage disse data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, overfører vi dine persondata til dig i et almindeligt anvendt format.

23. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder

23.1 Du bedes kontakte os via e-mail mail@easy-posting.com eller info@TimeData.dk

23.2 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi og svarer på din anmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din anmodning.

Hvis vi ikke fuldt ud tilslutter os din indsigelse, har du ret til at klage hos Datatilsynet ved at følge anvisningerne på Datatilsynets website: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Cookiepolitik​

Hvad er cookies?

Cookies er små stykker informationsenheder, som et websted kan gemme på din computers harddisk, smartphone eller andre elektroniske enheder med en hukommelse. Cookies indeholder oplysninger, som Uniconta A/S kan bruge til at forbedre effektiviteten af kommunikationen mellem din webbrowser og dig. Cookies er standard teknologi på internettet og forekommer også på ”websitet”.

Vi kan kun se de cookies, som vi har lagt på dit udstyr; Vi kan ikke modtage eller se cookies fra andre hjemmesider.

Selv om der er mange forskellige typer cookies, sporer hver enkelt type cookie brugeradfærd for at gøre din samlede oplevelse hurtigere, nemmere og mere effektiv. Cookies kan ikke skade din computer og indeholder ikke personlige eller private oplysninger.

Hvordan virker cookies?

På ”websitet” bruger vi cookies, der agerer på forskellige måder. Cookies kan opdeles i førsteparts- og tredjeparts cookies, sessions og persistent cookies. Nedenfor er et overblik over hvordan cookies fungerer, og hvad de gør.

Førsteparts og tredjeparts cookies:

Førsteklasses cookies sporer adfærd inden for rammerne af ”websitet”. De hjælper os med at tilbyde dig forbedret funktionalitet og en jævnere brugeroplevelse. Tredjeparts cookies er angivet på hjemmesider uden for ”websitet”. (For eksempel bruger Google Analytics tredjeparts cookies til at give os oplysninger om besøg på og fra ”websitet”).

Sessions Cookies:

Session Cookies eksisterer midlertidigt, mens du læser og navigerer på hjemmesiden. Når du har lukket siden, vil webbrowseren slette alle sessions cookies.

Persistent cookies:

En vedvarende cookie vil overgå din session på ”websitet”. I denne forstand genopliver persistent cookies din adfærd. For eksempel gemmer en persistent cookie dine detaljer for at forhindre den besværlige opgave at genindtaste de samme oplysninger, hver gang du besøger os.

Sådan administreres cookies

De fleste webbrowsere accepterer cookies. Du kan dog altid afvise cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i hver enkelt.

For yderligere information om cookies og hvordan du deaktiverer, blokerer og sletter dem, se instruktionerne nedenfor. BEMÆRK! Hvis du gør dette, kan du miste nogle af webstedets funktionalitet.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig.

Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser. Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af cookies hér:

Eller læs mere på http://minecookies.org/cookiehandtering

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.